Dog.bg Форуми : Етичен кодекс на КККБ

Към съдържанието

 
 
 

Свернуть Прикрепени тагове

Не са намерени подобни тагове
Страница 1 от 1
 • Икона
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

Етичен кодекс на КККБ

#1 Потребителят е офлайн   vlado zoo Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 1818
 • Регистрация: 12-February 07
 • Gender:Male
 • Location:Sofia

Публикувано: 21 January 2013 - 02:34 PM

Е Т И Ч Е Н К О Д Е К С
НА КАНЕ КОРСО КЛУБ БЪЛГАРИЯ
І. Общи положения
Този кодекс установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на членуващите в клуба в обществена полза "Киноложки Клуб Кана Корсо", съобразно ценности и целите залегнали в клуба.
Целта на Етичния кодекс е:
- Да насърчава и развива високи етични норми в клубната работа;
- Да способства осъзнаване и признаване значимостта на всеки полезен труд положен в рамките на клуба;
- Да подкрепя стремежа към утвърждаване на добрата репутация на КККБ;
- Да възпитава стремежа на всеки член на клуба да защитава своето име и да утвърждава личната и професионалната си репутация.
Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, които всички членове на клуба доброволно избират и се задължават да съблюдават и изпълняват.
ІІ. Правила на поведение
Общи правила за поведение
При участието на всеки член в клубният и киноложкият живот на територията на Р. България и зад граница , трябва да се спазват следните правила за етично поведение
1. Безусловно спазване и зачитане първенството на закона, защита на неделимите и универсални ценности: човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност.
2. Действия, противоречащи на добрата киноложка практика* са недопустими, независимо от причините, които ги обосновават. Добрите намерения не оправдават извършването на такива действия.
3.Членовете трябва да избягват всяко действие, което е или би могло евентуално да бъде окачествено като уронващо доброто име на КККБ
4. Спазването на устава,правилниците и рагламентите е в основата на етичното клубно поведение. Въпреки, че не се очаква членовете да познават детайлно всички действащи наредби, те трябва да са запознати с основните правила, засягащи тяхното членство в Клуба, а в случай на колебание да търсят помощта на УС или юридическия съветник към Клуба.
5. Договорни споразумения между членове на Клуба или трета страна се считат за напълно задължителни. Недопустимо е да се използва методи или действия, за да не бъде изпълнено условието от договора или да бъде изпълнено действие, което не е част от договорните задължения по договора.
6. Участвайки в киноложкият живот, членове на КККБ преди вземане на решение следва да си отговорят на следните въпроси, което ще им помогне да действат в синхрон с етичните стандарти в КККБ:
- Информацията, с която разполагам, достоверна ли е?
- Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
- Ще създаде ли това добронамереност и по-добри взаимоотношения?
- Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?
7. Комуникацията в Клуба между членовете и извън него следва да се осъществява без каквито и да било преудбеждения към отсрещната страна.
*Добра киноложка практика – практика, която не противоречи на принципите на Кинологията и Киноложкото дело, не е заблуждаваща или агресивна.
Вътрешноклубно поведение
1. В отношенията си, членовете на КККБ се подчиняват единствено на интересите на Клуба. Прилагат установените правила за позитивно отношение, коректност, зачитане честта и достойнството на другия.
2. В общуването помежду си членовете следват принципите на равнопоставеност*. Отношенията между тях се ръководят от стремеж към постигане на: доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ.
3. Лични разногласия не касаещи клубният живот и кинологията, не следва да бъдат предмет на публична полемика и не следва да влияят на взаимоотношенията в КККБ.
4. Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки един членуващ.
5. Членуващите в КККБ:
- Спазват йерархията при и по повод служебните си отношения;
- Стремят се към обективност и безпристрастност при вземане на решения;
- Поемат отговорност за действията си;
- Всеки служител дава личното си мнение и препоръки във връзка с повишаване на ефективността на процесите в КККБ;
- Толерират свободно общуване между членовете на КККБ. Създават и поддържат колегиални отношения ;
- Не използват служебното си положение в Клуба, за да получат каквото и да било предимство или облаги за тях или близките си;
- Стремят се към организираност при изпълнение на поети лични или управленчески ангажименти;
- Публични изявления на членове на КККБ следва да са насочени към обективност и истина.
Лично поведение
При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот членовете на КККБ следват поведение, което не уронва престижа на КККБ и неговите членове, като:
1. Изпълняват коректно поетите ангажименти спрямо КККБ.
2. Развиват себе си и подкрепят развитието на хората в посока опознаване на породата кане корсо.
3. Осъждат всякакви форми на пряка и непряка дискриминация.
4. Не могат да получават лични облаги (освен възнаграждения от клуба) от дейността си . Не могат да приемат парични суми или подаръци освен в случаите, когато тези подаръци представляват рекламни материали.
5. Не участват в каквито и да са сделки, несъвместими с тяхното членство, функции или задължения в рамките на КККБ и представляващи по какъвто и да е начин конфликт на интереси.
6. Членовете не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на КККБ.
7. Спазват УСТАВА на КККБ , съблюдават законите, регулиращи дейността на КККБ, както и приетите в клуба вътрешни правила.
8. Неетично е изнасянето на оклеветяващи твърдения, употреба на неприлични епитети и определения за членове в Клуба в публичното пространство,подкрепа или удобрение на дейност , противоречаща принципите на КККБ и кинологията.
*Принципи на равнопоставеност - да се тълкува "приносът на всеки член на КККБ е еднакво важен за дейността на клуба".
ІІІ. Ангажираност на ръководството на КККБ
1. Ръководството осъзнава значението на личния пример и се ангажира да прилага в най-висока степен и компетентно да организира прилагането на настоящите споделени клубни ценности в условията на прозрачност, диалог и свободна обмяна на мнения, идеи и предложения.
2. Осигурява своевременна и обективна обратна връзка по отношение спазването и прилагането на етичния кодекс на КККБ.
3. Предприема всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за спазване на Устава, Правилници и Регламент на КККБ, развитие на прозрачно сътрудничество с всички заинтересовани страни вътре и извън КККБ.
4.Спазва принципа за прозрачност и оповестяване на всички промени, събития, постижения, отчетности и други дейности касаещи КККБ и кинологията в България.
5. Осъзнава, че носи отговорност за това членовете да се чувстват уважавани, като зачита личното достойнство, насърчава силните им страни и създава чувство за сигурност в рамките на КККБ.
6. Предоставя на всички членове равна възможност за изява и развитие, като оценява обективно и коректно постигнатите резултати.
7. Ръководството развива активно лидерските си качества.
8. Стимулира личната инициатива, развива индивидуалността и работи за повишаване мотивацията на членовете, включително чрез отличия,награди и други форми .
9. Поощрява чувството за колегиално уважение, доверие и коректност в КККБ, без да толерира постъпки, противоречащи на споделената политика и ценности.
10. Не проявява толерантност към всички форми на безотговорност, некомпетентност, небрежност или престъпно поведение по смисъла на закона на Р . България.
11. Гарантира опазване на личните данни и на всяка поверителна лична информация за членуващите в КККБ, станала му известна, като не допуска накърняване на неприкосновеността на личния живот.
12. Гарантира съблюдаването на всички права и свободи на личността.
13. Води политика на открито общуване с цел бъдещо усъвършенстване и развитие на настоящия Устав, лубна политика и киноложка култура.
ІV. Допълнителни разпоредби
Нормите на настоящия кодекс са доброволно прието морално-етично задължение за поведение на членуващите в КККБ. При първоначално встъпване кандидат членът е длъжен да се запознае с разпоредбите на този кодекс и подпише следната декларация:
Аз...............................................................................................................................................
Като се ръководя от морално-етичните принципи на поведение в дейността си, разбирам и приемам да спазвам настоящия етичен кодекс на КККБ
подпис.....................................................
..........................................год.

Членовете на КККБ са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информират от ръководството за поправки и изменения на неговите разпоредби.
Нормите на настоящия кодекс се прилагат, доколкото не противоречат на действащо законодателство.

Снимка (и)

 • Прикачена снимка

User's Signature

Качена снимка

Страница 1 от 1
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

1 потребители четат тази тема
0 потребители, 1 гости, 0 анонимни